Algemene Voorwaarden Volatus Uitvaartzorg

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

a. ‘Volatus’: Volatus is de handelsnaam van Volatus Uitvaart, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57327483, statutair gevestigd te Dronten. Volatus is de natuurlijke of rechtspersoon met wie Opdrachtgever een Overeenkomst sluit.
b. ‘Opdrachtgever’: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Volatus een Overeenkomst sluit.
c. ‘Overeenkomst’: De tussen Opdrachtgever en Volatus tot stand gekomen overeenkomst betreffende een Uitvaartverzorging.
d. ‘Opdrachtbevestiging’: De bij voorkeur te hanteren bevestiging waarin de inhoud van de tussen Opdrachtgever en Volatus gesloten overeenkomst is vastgelegd en waarin de zaken en/of diensten gespecificeerd zijn die in het kader van de Overeenkomst door Volatus worden geleverd.
e. ‘Uitvaartverzorging’: De gehele of gedeeltelijke verzorging van een begrafenis of crematie.
f. ‘Voorschotten’: Voorschotten die door Volatus ten behoeve van de Opdrachtgever aan derden dienen te worden betaald in het kader van nakoming van de Overeenkomst.

Artikel 2: Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel van uit de Overeenkomst en de daaraan voorafgaande precontractuele verhouding.
2.2 Afwijkende voorwaarden gelden uitsluitend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk door Volatus zijn aanvaard en gelden alleen voor de desbetreffende Overeenkomst.
2.3 Volatus dient voor of bij de totstandkoming van de Overeenkomst de algemene voorwaarden aan de Opdrachtgever ter hand te stellen of elektronisch ter beschikking te stellen op een zodanige wijze dat deze door de Opdrachtgever kunnen worden bewaard en voor hem toegankelijk zijn ten behoeve van latere kennisneming.

 

 

 

Artikel 3: Verstrekking gegevens en Opdrachtbevestiging

3.1 De Overeenkomst wordt bij voorkeur schriftelijk gesloten. Dagtekening en ondertekening door Volatus en Opdrachtgever van de Opdrachtbevestiging is daarvoor voldoende. De Opdrachtgever is gehouden en staat er voor in dat de gegevens in de Opdrachtbevestiging juist en volledig zijn.
3.2 De Opdrachtgever dient Volatus tijdig alle voor de Uitvaartverzorging relevante gegevens van de overledene en de Opdrachtgever te verstrekken. Onder relevante gegevens worden teven verstaan bijzondere geneeskundige behandelingen van de overledene met radioactief materiaal.
3.3 In de Opdrachtbevestiging worden de zaken en/of diensten gespecificeerd die in het kader van de Overeenkomst door Volatus worden geleverd c.q. uitgevoerd.

Artikel 4: Prijzen en pro-memorie posten

4.1 Alle diensten door Volatus rechtstreeks geleverd zijn vrijgesteld van omzetbelasting (BTW).
4.2 De prijzen voor de zaken en/of diensten welke door Volatus op basis van de Overeenkomst worden geleverd, worden voor zover mogelijk vermeld op de Opdrachtbevestiging.
4.3 Indien op het moment van het sluiten van de Overeenkomst de prijs voor bepaalde zaken en/of diensten nog niet bekend is, zal Volatus een pre-memorie post opnemen. De Opdrachtgever kan aan deze opgave geen rechten ontlenen.
4.4 Volatus zal zo spoedig mogelijk de werkelijke prijzen van de pre-memorie posten aan de Opdrachtgever doorgeven.
4.5 Volatus is gehouden zo mogelijk binnen 24 uur de werkelijke prijzen van de bedoelde posten aan de Opdrachtgever door te geven. Wanneer de Opdrachtgever geen nadere opgave heeft verlangd en/of de opdracht na de prijsopgave niet onverwijld heeft gewijzigd, is hij gehouden de reële prijzen van de desbetreffende dienstverlening en/of levering te betalen.
4.6 De Opdrachtgever heeft het recht, onverwijld na kennis te hebben genomen van de prijzen van de pre-memorie posten, de Overeenkomst in overleg met Volatus wat betreft de pre-memorie posten te wijzigen, tenzij Volatus in verband met de tijdige nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst de prijzen voor de betreffende zaken en/of diensten al (bij voorschot) aan een derde heeft betaald of verschuldigd is en niet later dan 48 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart.

Artikel 5: Aangifte en akte van overlijden

5.1 De aangifte van het overlijden zal bij de ambtenaar van de burgerlijke stand door Volatus worden gedaan op basis van de door de Opdrachtgever verstrekte gegevens.
5.2 Zodra de Opdrachtgever kennis neemt van een onjuistheid in de akte van overlijden, dient deze Volatus daarover onverwijld in te lichten.
5.3 Indien sprake is van een onjuistheid in de akte van overlijden, zal Volatus bevorderen dat wijziging plaatsvindt. Kan de onjuiste vermelding aan Volatus worden toegerekend, dan is Volatus voor de betaling van de kosten van wijziging van de akte aansprakelijk. In alle andere gevallen komen de kosten van wijziging voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6: Tijdstip van levering 

6.1 De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen zoals overeengekomen tussen de Opdrachtgever en Volatus.
6.2 De dag en het uur van de uitvaart worden overeengekomen onder voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.

Artikel 7: Drukwerken 

7.1 Voor aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden dient de Opdrachtgever de tekst schriftelijk (waaronder tevens wordt verstaan email) aan te leveren of goed te keuren.
7.2 Alle drukwerken alsmede de plaatsing van advertenties met betrekking tot het overlijden worden door Volatus voor rekening van de Opdrachtgever verzorgd, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Volatus kan indien sprake dient te zijn van een rectificatie van drukwerk en/of advertenties slechts voor de daaruit voortvloeiende kosten en schade aansprakelijk zijn, indien en voor zover de vermelde tekst afwijkt van de door de Opdrachtgever schriftelijk verstrekte tekst en de noodzaak van rectificatie daarbij aan Volatus toe te rekenen is. In alle andere gevallen zijn deze kosten voor rekening van de Opdrachtgever en is Volatus niet aansprakelijk voor de in dit artikel bedoelde schade.
7.4 Volatus zal zich inspannen aankondigingen van overlijden tijdig bij het postkantoor en/of de gekozen media te bezorgen. Bij twijfel over de mogelijkheid van tijdige bezorging bij geadresseerde of plaatsing in de gekozen media, zal Volatus dit uitdrukkelijk onder de aandacht van de Opdrachtgever brengen. Indien Volatus heeft voldaan aan de hiervoor genoemde uitgangspunten zijn de gevolgen van te late plaatsing of te late postbezorging voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 8: Verzekeringen

8.1 De Opdrachtgever kan verzekeringspolissen, waaraan bij overlijden aanspraken te ontlenen zijn, ter hand stellen aan Volatus. Volatus draagt dan zorg voor een deugdelijk bewijs van ontvangst. Volatus is verplicht de polis(sen) binnen een termijn van een week op te sturen naar de desbetreffende verzekeringsmaatschappij(en).
8.2 Indien uit de polis(sen) een aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan kan Volatus worden gemachtigd de uitkering te innen om deze in mindering te brengen op de prijzen en een eventueel overschot uit te betalen.
8.3 Volatus staat niet in voor betaling van enig bedrag door deze verzekeringsmaatschappij(en).

Artikel 9: Betaling

9.1 Indien Volatus in het kader van de Overeenkomst aan derden Voorschotten dient te betalen, zal de Opdrachtgever deze op eerste verzoek aan Volatus voldoen.
9.2 De Opdrachtgever zal de uitvaartnota van Volatus betalen binnen 14 dagen na ontvangst en is in verzuim indien betaling niet binnen deze termijn heeft plaatsgevonden.
9.3 De betalingstermijn geldt als fatale termijn. Volatus is gerechtigd over een betaling die niet tijdig is verricht rente in rekening te brengen over de periode dat de Opdrachtgever met de voldoening daarvan in verzuim is. Dit verzuim vangt aan op de eerste dag na het verstrijken van de betalingstermijn en is gelijk aan 1,5% per maand of gedeelte van de maand waarbij een gedeelte van de maand als gehele maand wordt berekend. De Opdrachtgever is derhalve van rechtswege in verzuim wanneer niet tijdig is betaald zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling is vereist.
9.4 Aan de Opdrachtgever die, na gesommeerd te zijn, in gebreke blijft te betalen, worden -na het verstrijken van de in de sommatie genoemde termijn- de in redelijkheid gemaakte incassokosten in rekening gebracht.

Artikel 10: Garantie, aansprakelijkheid en vrijwaring

10.1 Volatus zal bij zijn werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.
10.2 De overledene wordt bij voorkeur zonder enig sieraad overgedragen aan Volatus. Indien er bij de overledene sieraden of andere bezittingen aanwezig zijn, is vermissing en/of beschadiging hiervan voor risico en/of rekening van de Opdrachtgever. Ook is alle risico, bij vermissing en/of beschadiging van sieraden of andere persoonlijke bezittingen, voor rekening van de Opdrachtgever ondanks dat zij persoonlijk overgedragen zijn aan Volatus.
10.3 Volatus is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van niet nakoming door de Opdrachtgever van zijn informatieplicht als bedoeld in artikel 3.1. De Opdrachtgever is voor deze schade aansprakelijk.
10.4 Indien Volatus wordt aangesproken door een derde voor schade geleden in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst waarvoor zij niet aansprakelijk is, zal de Opdrachtgever Volatus vrijwaren en schadeloos stellen.
10.5 Volatus kan onverminderd het bepaalde in 10.2 en 10.3 slechts aansprakelijk worden gehouden voor schade geleden door de Opdrachtgever, die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van de schuld van Volatus. Indien Volatus aansprakelijk kan worden gehouden voor schade komt voor vergoeding alleen in aanmerking die schade waartegen Volatus verzekerd is, dan wel redelijkerwijs gezien de in de uitvaartbranche geldende gebruiken, verzekerd had behoren te zijn.

Artikel 11: Klachten

11.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst, waaraan de Opdrachtgever gevolgen wil verbinden, moeten volledig en duidelijk omschreven door de Opdrachtgever of diens gemachtigde binnen 21 dagen na de datum van de uitvaart schriftelijk bij Volatus ingediend worden. Niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben, dat de Opdrachtgever zijn rechten ter zake verliest.
11.2 Klachten over de uitvaartnota moeten binnen 14 dagen na ontvangst van de uitvaartnota schriftelijk bij Volatus ingediend worden.
11.3 Volatus zal binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht trachten met de Opdrachtgever tot overeenstemming te komen over afwikkeling van de klacht.

Artikel 12: Opdrachtgever

Ongeacht of de Opdrachtgever enige aanspraak kan doen gelden op de nalatenschap van de overledene sluit de Opdrachtgever de Overeenkomst op eigen naam en voor eigen rekening. Opdrachtgever is ermee bekend dat de uitvaartkosten schulden van de nalatenschap zijn en dat Volatus Opdrachtgever hierop heeft gewezen.

Artikel 13: Uitvoering

13.1 Volatus is bevoegd derden in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst.
13.2 Volatus neemt bij de keuze van derden de nodige zorgvuldigheid in acht. Als de Opdrachtgever zelf een derde heeft ingeschakeld of aangewezen, zijn de gevolgen van de keuze voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 14: Toepasselijkheid, rangorde en toepasselijk recht

14.1 Volatus zal bij zijn werkzaamheden de zorg van goed opdrachtnemer in acht nemen.
14.2 In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst(en), algemene voorwaarden of bijlagen, geldt de volgende rangorde.
a. de Overeenkomst(en);
b. de bijlagen van de Overeenkomst(en);
c. de algemene voorwaarden waarbij een lager genummerd hoofdstuk voorrang heeft op een hoger genummerde.
14.3 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling daarvan (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de nietige of vernietigbare bepaling benadert.
14.4 Op de relatie tussen Volatus en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing, tenzij dwingend recht anders bepaalt of anders is overeengekomen. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe volgens de wet bevoegde rechtbank te Lelystad.

 

> Download de Algemene Voorwaarden Volatus Uitvaartzorg in PDF (217 Kb)