Disclaimer Volatus Uitvaartzorg

Algemeen
Volatus Uitvaart doet haar best om zo juist en actueel mogelijke informatie op de website aan te bieden en probeert zo nauwkeurig en volledig mogelijk te zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor (vermeende) schade door gebruik (of het niet kunnen gebruiken) van www.volatusuitvaart.nl en de informatie die wij op de website aanbieden.

Inhoud van de site
De inhoud van deze site, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, geluiden, teksten en combinaties daarvan en de programmatuur zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij Volatus Uitvaart. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Volatus Uitvaart is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiƫren.

Verwijzingen en hyperlinks
Op meerdere plaatsen in de website verwijzen wij via links naar andere websites. Dit is ter informatie aan onze bezoekers; wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de informatie op andere websites.

Online communicatie
Berichten die u per e-mail naar Volatus Uitvaart stuurt, kunnen onveilig zijn. Volatus Uitvaart raadt derhalve af vertrouwelijke informatie per e-mail aan Volatus Uitvaart te zenden. Indien u ervoor kiest berichten per e-mail aan Volatus Uitvaart te zenden, aanvaardt u het risico dat derden deze berichten onderscheppen, misbruiken of wijzigen. Gegevens die u via de website aan ons doorgeeft, moeten juist en rechtsgeldig zijn. Wij zijn niet verplicht om uw gegevens te controleren. De gegevens die u doorgeeft mogen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de Disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze Disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland. Indien anderstalige versies van de Disclaimer discrepanties vertonen of tot interpretatieverschillen leiden, is de versie in de Nederlandse taal doorslaggevend.

Wijzigingen
Volatus Uitvaart behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze Disclaimer is gewijzigd.